Gebruiksvoorwaarden online

 Algemene informatie

Deze Website is in eigendom en beheer van 3P NV, BTW BE 0475.480.736 , RPR Antwerpen, Verviersstraat 1 B5.1, 2000 Antwerpen, hierna “3P”. “Website” omvat zowel de klassieke Websites als alle andere online applicaties van 3P die via mobiele of vaste toestellen geraadpleegd kunnen worden.

 

Voorwaarden

Ieder gebruik van de Websites van 3P is onderworpen aan deze voorwaarden. Het loutere gebruik van de Website houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de Website en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. 3P behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de Website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

In principe kan u de Website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de Websites van 3P.

3P hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen die gebruik maken van haar toepassingen. 3P houdt er dan ook aan (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Meer informatie over het beleid van 3P met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens vindt u terug via ons Privacybeleid dat opgevraagd kan worden via info@3P.eu. Door het gebruik van deze Website aanvaardt u expliciet het Privacybeleid van 3P

 

Beperking van de aansprakelijkheid

3P is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

3P is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. … in verband met de informatie of gegevens op haar Website.

3P is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de Websites. 3P is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen of andere malware via haar Websites.

 

Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar Websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan 3P op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die Websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun Website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, bescherming van persoonsgegevens, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, intellectuele eigendom enz.

 

Beschikbaarheid van de Website

3P stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de Websites maar kan niet garanderen dat de Websites op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. 3P behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Website te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. 3P kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van 3P.

 

Intellectuele eigendomsrechten van de Websites

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de Websites van 3P zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De Websites zelf zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan 3P.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de Websites zelf noch de op de Websites aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij 3P hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

 

Inhoud en informatie delen op de Website

De gebruiker is eigenaar van alle inhoud en informatie die hij op de 3P Websites plaatst.

Voor inhoud waarvoor intellectuele-eigendomsrechten gelden, zoals foto’s en video’s (IE-inhoud), geeft de gebruiker aan 3P specifiek de volgende toestemming:

De gebruiker verleent 3P een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van IE-inhoud die je op of in verband met 3P plaatst (IE-licentie).

Wanneer de gebruiker IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. De gebruiker aanvaardt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen).

 

Toepasselijk recht

Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Websites van 3P het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.